Adresgegevens

  • Mr. J.B. Kanlaan 32
  • 7715 PM Punthorst

Contact

Dr. Maarten Lutherschool


De school wil, met inachtneming van de omschreven grondslag, vormgeven aan een pedagogisch klimaat waarin het bieden van ondersteuning, het wederzijds vertrouwen en het scheppen van uitdagende leersituaties kernwoorden zijn. In dit alles moet sprake zijn van sociale veiligheid. Sociale veiligheid en onveiligheid betreft het gevoel van veiligheid of juist het mogelijke gevaar of dreiging daarvan voor mens en dier dat samenhangt met het menselijk gedrag ten aanzien van andermans lichaam, persoonlijke integriteit, eerbaarheid, opvattingen, gewoonten en bezittingen.

We achten het van groot belang dat de school de sociale veiligheid voor de leerlingen en personeel bewaakt. Ten aanzien van de leerlingen worden er met name in de preventieve sfeer de volgende instrumenten ingezet; gesprekken met leerlingen, gesprekken met ouders/verzorgers, lessen over kind en sociale talenten, individuele/groepstraining sociale vaardigheid, bespreking middels de godsdienstlessen, hanteren van het pestprotocol, toezicht houden binnen het schoolgebouw en op het plein, oudercontacten tijdens ouderbezoek en contactavonden en een tevredenheidonderzoek onder de ouder(s)/verzorger(s).