Met beleid in Hoogeveen

Coevorden is een grensgemeenten en hiermee kent de gemeente veel internationale samenwerkingen, voornamelijk met Duitse gemeenten. Tevens kent de gemeente stedenbanden met Nordhorn en Brest, beide gericht op het versterken van elkaars regio’s. Dit maakt de gemeente Coevorden aantrekkelijk voor bedrijven, wat meer werkgelegenheid oplevert.

Transformatiegebied Noordpoort

Om te zien wat er precies aan projecten plaatsvindt binnen de gemeentegrenzen, heeft de gemeente Emmen ‘Emmen in Beeld’ opgezet, waarin een interactieve kaart wordt aangeboden met de locaties van verschillende projecten. Tevens wordt aan de hand van video’s duidelijk gemaakt wat er precies gaat gebeuren. Wel zo handig voor de bewoners van de gemeente Emmen!

De Wolden & Hoogeveen

De gemeenteraad van Emmen bestaat uit tal van partijen die zich inzetten voor een vitaal Emmen. In totaal bestaat de raad uit elf fracties, te weten Wakker Emmen, PvdA, ChristenUnie, CDA, PVV, D66, VVD, LEF!, GroenLinks, SP en 50Plus. Samen zetten zij zich in voor belangbehartiging, economische progressie en een goede leefbaarheid.

Stichting Talent Westerveld

Verschillende onderwijsinstellingen in de regio Zuidoost-Drenthe werken samen onder de noemer ‘Openbaar Onderwijs Emmen’, waarin het ontplooien van (persoonlijke) talenten centraal staat. Hierbij is er extra aandacht voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, zodat er onderwijs op maat geleverd wordt. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede!

Samenwerkingsverbanden in Westerveld

De inrichting van gemeenten vereist duidelijke ruimtelijke plannen. Hierin wordt vastgelegd wat er met een bepaald gebied gaat gebeuren of in een bepaald gebied is toegestaan. Dit zijn dus structuurvisies, bouwplannen en/of bestemmingsplannen. Dit schets een duidelijk kader waarin er gebouwd mag worden binnen de gemeentegrenzen.

Ondernemen in Meppel

In de gemeente Borger-Odoorn wordt er actief gewerkt aan beleidsstukken en bestemmingsplannen. Deze worden op een begrijpelijke taal gepubliceerd op de gemeentelijke website, zodat voor iedere bewoner duidelijk is wat de koers is die de komende jaren gevaren wordt. In de beleidsstukken wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat het uiteindelijke effect van de wet- en regelgeving is in bepaalde situaties.

Meppeler Structuurvisie

Voor veel mensen is het interessant om de inrichting van een gemeente te bekijken. Om een duidelijk overzicht te geven, heeft de gemeente Emmen een buurtmonitor opgezet, waarin de statistische data van de gemeente gepresenteerd wordt. Handig voor eenieder die onderzoek wil doen naar bijvoorbeeld de bevolkingsgroei, wijkverdeling of bevolkingssamenstelling!

Economie in Hoogeveen

Polarisatie is in veel gemeenten een wijdverspreid probleem. Om verbinding te realiseren binnen de gemeentegrenzen, heeft de gemeente Coevorden ‘Coevorden Verbindt’ opgezet. Hier worden inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en inwoners betrokken bij besluitvormingen, zodat er een gezamenlijke samenleving ontstaat.

Dutch Techzone

De gemeente Coevorden maakt deel uit van een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Duitse en Nederlandse gemeenten. Deze regio, genaamd de EUREGIO, stelt zichzelf ten doel: de deelregio’s laten samengroeien tot een verzorgingsgebied, wat een sterke regio op het gebied van leven en werken oplevert.

Drenthe verbinden

Van oudsher is de provincie Drenthe een provincie met een sterke ‘ons-kent-ons’-cultuur. Echter, door de toenemende suburbanisatie komt er steeds meer ‘export’ binnen de provinciegrenzen. Om de sociale cohesie in goede banen te leiden, heeft de provincie Drenthe, in samenwerking met de afzonderlijke gemeenten, een project gelanceerd: VerbindDrenthe. Een prachtig project waarin Drenthe tot een hechte provincie wordt gemaakt.

Suburbanisatie in Tynaarlo

In Tynaarlo wordt, wegens de opkomende suburbanisatie in de regio Groningen-Assen, flink gebouwd. Al vele jaren achter elkaar worden er nieuwe woningen opgeleverd in diverse prijsklassen, wat een diverse bevolking trekt. Een overzicht van de verschillende vrije kavels en projectmatige nieuwbouwwoningen kan worden gevonden op deze website, wel zo handig!

Projecten in Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe zit verre van stil. Tal van (beleids)plannen en projecten worden opgezet, uitgevoerd en gerealiseerd. Een overzicht van de verschillende plannen en projecten kan gevonden worden op deze website. Voorbeelden van deze projecten zijn: Blik op Bovensmilde, Structuurvisie Westerbork en Samen werken aan Beilen.

Duurzaamheid in Assen

Om de verduurzaming van Nederland te bewerkstelligen, is verduurzaming op lokaal niveau van groot belang. De gemeente Assen stimuleert de verduurzaming binnen haar gemeentegrenzen middels Duurzaam Assen, dat verantwoordelijk is voor het beheer en behoud van de stedelijke groene hoofdstructuur in de gemeente.

Water in Hunze en Aa’s

Water, een belangrijk goed in de regio Noord-Drenthe. Schoon drinkwater, maar ook schoon water in kanalen en sloten, vereist intensief onderhoud. Door samen te werken met diverse gemeentes in de regio Noord-Drenthe, werkt waterschap Hunze en Aa’s aan de realisatie van dit doel. Zo kan iedereen prettig en veilig wonen, werken en recreëren in het gebied!

Drents Energieloket

Verduurzaming van de provincie is een van de belangrijkste thema’s in de provincie Drenthe. Om dit te realiseren, zijn er tal van initiatieven opgezet, waaronder het Drents Energieloket. Hier worden bewoners geholpen bij het energiezuiniger maken van de woning door, samen met de gemeenten in bijvoorbeeld de regio Noord-Drenthe, samen te werken en te kijken naar de mogelijkheden. Dit maakt verduurzaming een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.

Bereikbaar Assen

De afgelopen jaren is Assen flink op de schop gegaan, voornamelijk op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid. Zo is het station compleet verandert en zijn er tal van wegen omgelegd of herstructureerd. Om hier een overzicht van te geven, heeft de gemeente Assen Slim Bereikbaar opgezet, dat een overzicht biedt van alle werkzaamheden en toekomstige plannen. Zo schept de gemeente duidelijkheid!

Regio Groningen-Assen

Overal in Nederland zijn er stedelijke netwerken te vinden, allen hebben zij hun eigen kwaliteiten en uitzonderlijkheden. Een voorbeeld van zo’n regio is Regio Groningen-Assen, waar ook de Noord-Drenthse gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo deel van uitmaken. Dit samenwerkingsverband richt zich op de verbetering van het ondernemersklimaat, verbondenheid met andere regio’s en actieve profilering.

Internationale samenwerking in Noord-Drenthe

Naast samenwerking op lokaal niveau, wordt er door waterschap Hunze en Aa’s ook samengewerkt op internationaal niveau, in het bijzonder met Burkina Faso en Mozambique. Hier worden deze derdewereldlanden bijgestaan in hun watermanagement en -huishouding, zodat zij gebruik kunnen maken van de Nederlandse expertise op dit gebied en hun eigen problemen effectief kunnen aanpakken.