Bereikbaarheid in Maastricht

Afnemende bereikbaarheid is een groot probleem voor grote Nederlandse steden. Dit probleem verdient aandacht. In Maastricht richt Maastricht Bereikbaar zich op de bereikbaarheid en veiligheid van de leefomgeving. Hierbij werkt de organisatie samen met onder andere Centrum Management Maastricht, projectbureau A2 Maastricht en VVV Maastricht. Daarnaast wordt er, indien nodig, samengewerkt met overheidsorganisaties en het bedrijfsleven.

Euregio Maas-Rijn

De Euregio Maas-Rijn is een grensoverschrijdend netwerk van verschillende provincies in Nederland, België en Duitsland. De deelnemende regio’s zijn: Provincie Limburg (NL), Provincie Limburg (B), Zweckverband Region Aachen (D), Duitstalige Gemeenschap (B) en Provincie Luik (B). De samenwerking bestaat tussen onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen), gezondheidsinstellingen en het bedrijfsleven. Dit heeft onder andere geleid tot Maastricht-Aachen Airport en de Transnationale Universiteit Limburg.

Bedrijven in Sittard-Geleen

Naast overheden, zorgverleners en onderwijsinstellingen werken ook bedrijven in de regio Zuid-Limburg samen. Een prachtig voorbeeld hiervan is Stichting Bedrijven Sittard-Geleen. Deze stichting zet zich in voor een bruisend ondernemersklimaat binnen de gemeente, ontstaan uit een hechte samenwerking tussen bedrijven, ondernemers en werkgevers. Meer informatie vindt u op deze website.

Landgraaf & Heerlen

Toekomstgerichtheid is van groot belang. De gemeenten Landgraaf en Heerlen onderzoeken al jaren de mogelijkheden tot een intensievere samenwerking. De vorderingen op dit gebied vindt u op deze website. Door deze samenwerking worden de gemeenten economisch vitaal en aantrekkelijk, zodat de werkloosheid, veiligheid en leefbaarheid verbetert.

Metropoolregio Zuid-Limburg

Zuid-Limburg is een metropoolregio, centraal gelegen in West-Europa. Dit maakt de regio tot een internationaal opererende regio met enorm veel kansen! Deze mogelijkheden worden uitgebreid en benut door een intensieve samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio. Prominente spelers hierbij zijn de gemeenten Maastricht, Heerlen, Kerkrade en Sittard-Geleen.

MEE Zuid-Limburg

Iedereen verdient het om mee te doen. MEE Zuid-Limburg zet zich hiervoor in. Door gebruik te maken van natuurlijke netwerken overwint deze organisatie letterlijke en figuurlijke drempels in de maatschappij voor mensen met een beperking of handicap. Zo kunnen deze mensen zo zelfstandig mogelijk leven. Om dit doel te realiseren, wordt er samengewerkt met verschillende welzijnsorganisaties in Zuid-Limburg, waarbij onder andere een gemeenschappelijk beleid wordt ontwikkeld.

Veilig in Zuid-Limburg

In ons landen bevinden zich 25 veiligheidsregio’s. Eén van deze regio’s is Zuid-Limburg. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband tussen brandweer, politie, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de achttien gemeenten. Middels deze samenwerking kunnen regionale veiligheidsrisico’s effectiever aangepakt worden. Zo creëren we gezamenlijk een veilige regio!

LED Brainport

Zuid-Limburg is een regio met potentie! Om de economische ontwikkeling in Zuid-Limburg op gang te brengen, is Limburg Economic Development (LED) opgezet. Deze netwerkorganisatie, met als motto ‘samenwerking, focus en passie’, legt verbindingen tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden (gemeenten en Provincie). Samen richten zij zich op de speerpunten van Zuid-Limburg: EuroStad, Techniekonderwijs, Economische profilering en Brightlands Innovation Factory.

Maastricht & Heuvelland

De gemeenten in Maastricht & Heuvelland ontwikkelen een gezamenlijk beleid op het Sociaal Domein. Kernthema’s van deze samenwerking zijn: Burger centraal, Preventie en vroegsignalering, Betere ondersteuning en Economische zelfstandigheid. Op het gebied van Jeugdhulp wordt er samengewerkt met alle gemeenten in de regio Zuid-Limburg.

Sociaal Noord-Limburg

De gemeenten in de regio Noord-Limburg werken samen op het gebied van participatie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Door het sociaal domein bestuurlijk te organiseren, wordt er efficiënter gewerkt. Door duidelijke kaders te stellen, leidt het samenwerkingsverband tot effectiviteit en innovatie. De dialoog tussen aanbieders en de deelnemende gemeenten vindt plaats aan de fysieke of virtuele ontwikkeltafel, zodat een gezamenlijk beleid kan worden opgesteld!

Zorgen voor de jeugd

Jeugdzorg is een onderdeel van het sociaal domein. Bureau Jeugdzorg Limburg richt zich op de taken binnen dit subdomein. Voor de regio Noord-Limburg is het Bureau Jeugdzorg Limburg te Venlo aansprakelijk. De gemeenten in de regio Noord-Limburg hebben allen lokale, aansturende teams met hulpverleners die zich richten op (de uitvoering van) jeugdbescherming en -reclassering.

Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg

De bereikbaarheid van een regio is cruciaal voor haar economische ontwikkeling. Het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van de gemeenten in Noord-Limburg, gericht op Verkeer en Vervoer. Middels bestuurlijke afstemming wordt er een strategisch, veilig en kwalitatief beleid opgesteld dat dient ter stimulatie van de mobiliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de regio.

Provinciaal beleid

De beleidsvoering in de regio Noord-Limburg is sterk afhankelijk van het provinciaal beleid. De provincie Limburg is (mede)verantwoordelijk voor het beleid omtrent cultuur, economie, Europa, land- en tuinbouw, milieu, natuur, onderwijs, openbare orde, sport, stedelijke ontwikkeling, toerisme, verkeer, water, welzijn en wonen. Door op dit beleid in te spelen, weet de regio Noord-Limburg een sterke positie in te nemen in de provincie en ver daarbuiten.

Veiligheid in Noord-Limburg

Noord-Limburg vormt één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Door gemeenschappelijke regelingen wordt er samengewerkt aan rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het samenwerkingsverband heeft zich ten doel gesteld om een veilige en gezonde leefomgeving te scheppen. Om dit te realiseren, wordt er samengewerkt tussen de brandweer, GGD en GHOR.

Regio Venlo

Een deel van de gemeenten in Noord-Limburg maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Regio Venlo. Door een gezamenlijke strategische regiovisie op te stellen, vindt overleg, besluitvorming en uitvoering in sectoren als agrofood- en business, logistiek, economie, industrie en duurzaamheid plaats. Dit zorgt voor een unieke impuls in de Noord-Limburgse economie.

Greenport Venlo

Greenport Venlo is een economisch sterke regio van internationaal belang. De regio omvat werklandschappen, natuurlandschappen en een campus. Greenport Venlo is een agrarisch centrum dat tevens dient als doorvoerlocatie richting Duitsland en andere Europese landen. De regio wordt beheerd en ontwikkeld door Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Beleid in Venlo

Niet alle (maatschappelijke) problemen kunnen regionaal aangepakt worden. Deze vraagstukken vragen een lokale aanpak. Een overzicht van lokale beleidsplannen van de gemeente Venlo vindt u op deze website. Hier vindt u visiedocumenten op het gebied van wonen, cultuur, verkeer, vervoer, toerisme, ondernemen en sociaal domein. Middels deze visiedocumenten wordt de gemeenten aantrekkelijker en staat ze steviger in haar schoenen!

Forta Milieu

Om het groene karakter van Noord-Limburg te handhaven, werken bedrijven en overheden samen middels Forta Milieu. Dit milieuadviesbureau adviseert omtrent managementsystemen, energiebesparingsprojecten en regelgeving. Tevens houdt ze toezicht op de energiebesparing van bedrijven en overheden. Op deze manier blijft Noord-Limburg een groene, duurzame regio!

Servicecentrum MER

Sinds kort werken de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roermond samen onder de noemer ‘Servicecentrum MER’. Vanuit dit centrum worden tal van taken geregeld, voornamelijk op het gebied van Omgevingsdienst en Sociaal Domein. Voor de klant verandert er op het oog niets, maar voor de gemeenten heel veel: hun lasten worden door deze samenwerking verlicht.

Primaire samenwerking in (Neder)weert

In de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck wordt er op het gebied van primair én secundair onderwijs intensief samengewerkt. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Weert-Nederweert richt zich op kwalitatief basisonderwijs, terwijl Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Weert, Nederweert en Cranendonck zich richt op passend voortgezet onderwijs. Zo wordt in alle regionen de onderwijsverlening versterkt!