Clean Tech Regio

De gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen werken samen middels de regio Stedendriehoek. Zij werken samen met ondernemers, onderwijs en onderzoek aan de ‘Clean Tech Regio’. Het doel van dit samenwerkingsverband is een energieneutrale en duurzame economie en samenleving Economie en ecologie gaan hier hand in hand.

Onderwijs in samenwerking

Op het gebied van onderwijs wordt er intensief samengewerkt in de gemeente Deventer. Zo zet het ‘Samenwerkingsverband VO Deventer’ zich in voor onderwijs op een passende plek. Dit doet zij door alle scholen en ketenpartners te laten samenwerken, docenten en medewerkers te scholen en passend onderwijs bekend te maken. Zo is er plek voor iedereen!

Leefbaar Deventer

De gemeente Deventer werkt intensief samen met politie, brandweer en andere organisaties om de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente te stimuleren. Ook inwoners leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Daarnaast vormt Veiligheidsregio IJsselland een belangrijke samenwerkingspartner. Hoe dit precies in z’n werk gaat, staat beschreven in tal van documenten die gevonden kunnen worden op de gemeentelijke website.

Stuctuurvisie Olst-Wijhe

Om een gemeente goed in te delen, is een structuurvisie nodig. Deze stippelt de koers voor de gemeente uit en maakt haar doelen duidelijk. Zo kan er gestreefd worden naar een welvarend en leefbaar Olst-Wijhe voor nu en in de toekomst en kan de gemeente een gemeente van betekenis vormen in Zuidwest-Overijssel en omgeving.

Omzien voor kwetsbaren

Sommige mensen kampen met psychische beperkingen, waardoor zij minder functioneren binnen de maatschappij. Voor zulke mensen is het RIBW GO, dat zich richt op ondersteuning bij (zelfstandig) wonen, dagbesteding of werken en leren. Op deze manier is er voor iedereen binnen de regio plek en wordt ook met de kwetsbare mensen rekening gehouden.

Wonen in Olst-Wijhe

Om een overzicht te geven van de verschillende kavels en woningen binnen de gemeente Olst-Wijhe heeft de gemeente de website ‘Wonen in Olst-Wijhe’ opgezet. Hier wordt informatie omtrent nieuwbouwkavels, vergunningen, ruimtelijke plannen, duurzaamheid, water en riolering verleend. Zo ontstaat er een duidelijk overzicht van de leefomgeving in Olst-Wijhe!

DOWR

De gemeenten in de regio Zuidwest-Overijssel, te weten de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, werken samen met de gemeente Raalte aan bedrijfsvoering: Samenwerking bedrijfsvoering Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). Deze samenwerking resulteert in kostenbesparing, betere kwaliteit en minder kwetsbaarheid. Zo slaan de drie gemeenten drie vliegen in een klap!

Samen in divers Olst-Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe omvat de plaatsen Olst, Wijhe en een aantal kleine dorpen en buurtschappen. Vanwege dit grote aantal van verschillende woonkernen, is samenwerken binnen de gemeente een groot goed. Belangenbehartiging van diverse partijen speelt hierbij een grote rol. Hier wordt rekening mee gehouden bij het opstellen van het gemeenschappelijke beleid en regelgeving, dat gevonden kan worden op de gemeentelijke website.

Economisch beleid in Deventer

Een overzicht van het gevoerde beleid in de gemeente Deventer op gebieden als economie, reclame, detailhandel, horeca, markten en havens vindt u op deze website. Met dit beleid stuurt de gemeente aan op een stabiele, sterke en aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. Belangrijke documenten hierbij zijn ‘Visie Detailhandelsstructuur’ en ‘Economische visie’.

Samen14

De veertien Twentse gemeenten werken samen aan zorg en jeugdhulp. Op de website van OZJT/Samen14 vindt u informatie over deze samenwerking, alsmede het beleid op het gebied van jeugdhulp en (ouderen)zorg. Voor de deelnemende gemeenten is ook uw mening van belang! U kunt meepraten en denken op het digitale Plein14, zodat beleidsmakers rekening met u kunnen houden.

Twente Milieu

Twente Milieu is in handen van de volgende Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. De kerntaak van deze organisatie is naast het inzamelen van huishoudelijk afval het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte. Dagelijks zijn de ruim 350 medewerkers van Twente Milieu zichtbaar aanwezig in de leefomgeving van de regio.

Overzicht in Enschede

In gemeente Enschede worden er jaarlijks zoveel besluiten genomen, beleidsplannen opgezet en visies genoteerd dat het overzicht snel ver te zoeken is. Om dit overzicht terug te brengen, heeft de gemeente een aparte beleidspagina opgesteld. Het gemeentebestuur stelt doelen vast. De manier waarop deze doelen gerealiseerd worden, wordt vastgelegd in het beleid.

GGD Twente

GGD Twente richt zich op de verbetering van de gezondheid van inwoners van de regio. Door hen te helpen bij gezonde keuzes maken en te voorkomen dat er ziektes optreden, werkt de intergemeentelijke organisatie aan een gezonde Twentse samenleving. Tevens biedt de GGD hulp op het gebied van opvoeden, inentingen, reisadviezen en medische zorg. Zo blijven we samen gezond!

Onderwijsinstellingen werken aan Novel-T

Novel-T is ontstaat uit de ambitie van Universiteit Twente, Saxion, Regio Twente, Gemeente Enschede en Provincie Overijssel om te innoveren. Innovatie creëert nieuwe kansen. Novel-T geeft ondernemers toegang tot de juiste kennis en verbinden hen aan netwerken van investeerders, ondernemers en wetenschappers. Novel-T gelooft dat innovatieve ondernemers de economie van morgen bepalen!

Technologie en innovatie

Regio Twente heeft internationale ambities op het gebied van technologie. Door te investeren in innovatiekracht hoopt Twente Board de regio te ontwikkelen tot een internationaal toonaangevende topregio waar hoogwaardige producten, materialen, diensten en systemen worden vervaardigd. Hiermee wordt eveneens de regionale arbeidsmarkt versterkt. Tevens zet de organisatie in op sectoren als bouw, logistiek en toerisme. Hierbij wordt het beleidsplan Twente Werkt! gebruikt.

Kennispunt Twente

Kennis is vitaal in de kennisregio Twente. Om kennis te versterken, is het ‘Kennispunt Twente’ opgezet. Dit platform is een samenvoeging van de afdelingen statistiek en onderzoek van de gemeenten Hengelo en Almelo. De ambitie van het Kennispunt is om een onderzoeksbureau voor alle Twentse gemeenten te worden, zodat de kennispositie van de gemeenten in de regio versterkt wordt.

Twente innoveert

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken samen onder de noemer ‘Stichting Twente Branding’. Dit is een servicebureau voor innovatie, branding en corporate communicatie. Hierbij ligt de focus op de ontwikkeling van regio Twente tot een ondernemende hightech regio. Zo onderscheidt de regio zich als technologische kennisregio en blijft ze economisch vitaal. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de samenwerking, alsmede het gevoerde beleid.

Regio Twente

De gemeenten in de regio Twente werken samen aan gezondheid, economie, recreatie, duurzaamheid, vluchtelingen, bedrijfsvoering, milieu en toerisme. De aangesloten gemeenten zijn: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Door nauw overleg realiseren de gemeenten diverse projecten binnen drie domeinen: Bedrijfsvoering, Gezondheid en Leefomgeving.

Onderwijs in samenwerking

In Noord-Overijssel, ook wel de IJsselvechtstreek genoemd, wordt er intensief samengewerkt door instellingen voor voortgezet onderwijs. Het doel van deze samenwerking is: ‘Passend onderwijs voor iedereen!’ Op deze manier kunnen alle leerlingen met plezier naar school en krijgen ze maatwerk geleverd. Hoe dit precies in zijn werk gaat, leest u op de website van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio IJssel-Vecht.

Wateronderhoud met RIVUS

De gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle werken allen samen met drinkwaterbedrijf Vitens en Waterschap Drents Overijsselse Data aan RIVUS. Het doel van RIVUS is om nauwere contacten in het afwaterketenbeheer te realiseren, om zo een milieubewuste regio op te zetten.