GO2032

Ook de gemeenten zelf hebben grootse ambities, zo ook gemeente Gorinchem! In de gemeente is GO2032 opgezet. Dit is een visietraject van de stad voor de stad. Met dit plan wordt Gorinchem een betere plek om te wonen, werken en recreëren. Door duurzame en innovatieve oplossingen verandert Gorinchem met de wereld mee!

Communicatie Platform Gorinchem

Kennisdeling is kennisverrijking, dit staat centraal bij Communicatie Platform Gorinchem (CPG). De organisatie is ontstaat uit een initiatief van communicatieprofessionals in de regio Gorinchem. CPG organiseert het hele jaar door verschillende thema-avonden omtrent communicatie en aanverwante vakgebieden. Hier kunt u kennismaken en samenwerken met andere communicatieprofessionals!

Arbeidsmarktregio Gorinchem

De regio Gorinchem, een subregio in Zuidoost-Zuid-Holland, bestaat uit de volgende gemeenten: Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard en Zederik. Gezamenlijk vormen deze gemeenten Arbeidsmarktregio Gorinchem. Bij deze samenwerking staat strategisch handelen, in samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijven, centraal. Op de website van Arbeidsmarktregio Gorinchem vindt u informatie over de organisatie en haar bezigheden.

Samen werken aan werk

Niet alleen de gemeenten werken op regionale schaal samen, ook bedrijven en werkgevers doen dit. Op deze website vindt u informatie over de samenwerking tussen werkgevers in de Drechtsteden. Door verschillende themamiddagen en projecten wordt kennisoverdraging en samenwerking gestimuleerd. Zo staan de werkgevers samen sterk!

Sociale dienst in Drechtsteden

De Drechtsteden voeren een gezamenlijk beleid omtrent Sociale Dienst. Zo vormen zij regelgeving omtrent werk, bijstand, schulden en wmo. Op deze manier werken de gemeenten samen aan de zelfstandigheid van haar inwoners. Op deze website vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen die de sociale dienst betreffen.

Arbeidsmarkt en sterke economie

Samen werken de gemeenten in de regio Drechtstseden aan een sociaaleconomisch sterke regio met een lage werkloosheid, kwalitatief onderwijs en intensieve samenwerking in het bedrijfsleven. Op deze website vindt u de toekomstvisie en beleidsplannen voor de regio. Met deze samenwerking hoopt de regio een sterke(re) economie teweeg te brengen!

Samen werken aan onderwijs

Samenwerking tussen scholen staat garant voor kwaliteit. In de Drechtsteden bevindt zich een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Hierbij staat onderwijs die zich aansluit op de talenten van leerlingen centraal. Ook moet er extra aandacht zijn voor leerlingen die het moeilijk hebben met de leerstof of de school. Zo heeft iedereen gelijke kansen!

Onderzoekcentrum Drechtsteden

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (afgekort als OCD) is een centrum van kennis betreffende bestuur en beleid. Door middel van advies op basis van onderzoek en informatie helpt deze organisatie de Drechtsteden met een gezond en vitaal beleid. Op deze website vindt u informatie over de totstandkoming van advies, informatie, cijfers, missie en onderzoeksmethoden.

Drechtsteden

De Drechtsteden, een subregio in Zuidoost-Zuid-Holland, is een samenwerkingsverband van Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Deze gemeenten delen gezamenlijke passies, waaronder de maritieme sector. Op deze website vindt u algemene informatie over deze samenwerking, alsmede activiteiten en evenementen die binnen dit samenwerkingsverband georganiseerd worden, want: “Samen sta je sterk!”

IDEM Rotterdam

Helaas vindt er hedendaags nog steeds veel discriminatie plaats. Om dit aan te pakken, is IDEM Rotterdam opgericht. De missie van deze organisatie is om door middel van krachtbundeling van organisaties, overheden, professionals en vrijwilligers gelijkwaardigheid onder Rotterdammers te realiseren. Door deze hechte samenwerking wordt kennis en expertise op het gebied van discriminatie, emancipatie en integratie toegankelijk gemaakt.

CJG Rijnmond

Een goede opvoeding is essentieel. Toch is opvoeden vaak best moeilijk. Om ouders hierbij te helpen, is in regio Rijnmond het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond opgezet. CJG Rijnmond is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen gemeenten, welzijnsorganisaties, scholen, huisartsen, ziekenhuizen, peuterspeelzalen en andere partners. Zo wordt preventieve jeugdgezondheidszorg geboden, beschikbaar voor alle leeftijden.

DCMR Milieudienst Rijnmond

De DCMR Milieudienst Rijnmond werkt aan een schone en veilige leefomgeving voor de ruim 1,2 miljoen inwoners van het Rijnmondgebied. Hierbij richt de instelling zich op bodem, energie, geluid, lucht, ruimtelijke ordening en veiligheid. De DCMR werkt hierbij nauw samen met diverse overheidsinstellingen, zoals de arbeidsinspectie, brandweer en politie. Zo wordt de milieukwaliteit en veiligheid in de regio verhoogd, terwijl de milieubelasting van bedrijven wordt verlaagd.

Samenwerken in Vlaardingen

Woningstichting Samenwerking is een woningcorporatie in Vlaardingen die intensief samenwerkt met de gemeente. Door deze samenwerking kunnen projecten efficiënt én goedkoop gerealiseerd worden. Een goed voorbeeld hiervan is het Mariskwartier – een toekomstbestendige buurt die aansluit bij de toekomstvisie van de gemeente. Zo wordt bedrijfs- en gemeentebelang effectief gecombineerd!

Stadswonen Rotterdam

Om een gezond huisvestingsklimaat te ontwikkelen voor jongeren en studenten, hebben de gemeente Rotterdam, onderwijsinstellingen en woningcorporaties zich verenigd onder Stadswonen Rotterdam. Door jaarlijks woonafspraken te maken wordt het doel van de gemeente gerealiseerd: zoveel mogelijk jonge hoger opgeleide professionals aan Rotterdam binden. Op deze website vindt u een duidelijk overzicht van alle beschikbare appartementen, kamers en studio’s.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Vrijwel alle gemeenten in de regio Rijnmond maken onderdeel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De samenwerkende gemeenten, in haar totaliteit zijn dat er 23, werken hier aan een duurzame internationale Metropoolregio, waarin bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien. Een toekomstgerichte regio dus!

Gemeente Rotterdam

Rotterdam is de grootste woonkern binnen de regio Rijnmond. Om de havenstad met circa 635.000 inwoners in goede banen te leiden, is een duidelijk beleid nodig. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor dit beleid. Op de website van de gemeente vindt u informatie over wonen & leven, werken & leren en vrije tijd, alsmede het beleid op deze gebieden.

Haven van Rotterdam

De Haven van Rotterdam is de belangrijkste economische levensader van de regio Rijnmond. Zij zorgt voor een immense aan- en uitvoer van containers, goederen en oliën. Dit geeft zowel het havengebied als het corresponderende achterland een enorme economische impuls. Om deze impulsen te behouden, werken de gemeenten in de regio samen aan de haven van morgen. Zo blijft de haven ook in de toekomst uiterst belangrijk voor de Rijnmondse en Nederlandse economie!

Bouwen aan Capelle

In Capelle aan den IJssel wordt op vele plekken gebouwd aan de stad. Om hier een duidelijk overzicht van te geven, heeft de gemeente ‘Capelle bouwt aan de stad’ opgezet. Middels een interactieve kaart kunnen de verschillende bouwprojecten, hun locatie en eventuele tijdsduur bekeken worden. Een uitermate handig overzicht!

Alphen aan den Rijn in cijfers

Cijfers geven vaak een duidelijk overzicht van de toestand binnen een gemeente, zo weet ook de gemeente Alphen aan den Rijn. Middels ‘Alphen aan den Rijn In Cijfers’ wordt een duidelijk overzicht geboden omtrent het aantal inwoners, woningen, auto’s en percentages werkloosheid en bijstandsuitkeringen. Met een interactieve kaart kan de gebruiker makkelijk navigeren tussen diverse thema’s.

Omgevingswetten in Nieuwkoop

Gemeenten worden verplicht om een omgevingsvisie op te zetten, om zo een beleid te kunnen opzetten dat zich richt op de ontwikkeling van de omgeving. De gemeente Nieuwkoop heeft hierin een Omgevingswet, Omgevingsvisie en Omgevingsplan opgezet dat verschillende aspecten en kwaliteiten van de gemeente benut om haar toekomstbestendig te maken.