Beleid in De Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren werkt op verschillende gebieden aan een nieuw beleid. Een overzicht van alle beleidsstukken kan gevonden worden op de gemeentelijke website. De beleidsstukken omvatten onder andere thema’s als milieu, leefbaarheid en bereikbaarheid. Zo blijft de gemeente verbeteren op diverse vlakken!

Operatie Werk

In de gemeente Sudwest-Fryslan worden overheid, ondernemers en onderwijs samengebracht middels ‘Operatie Werk’, waar werk wordt gemaakt van werk. Zo ontstaat er een beter onderwijs- en werkklimaat en kan de gemeente de toekomst rooskleurig tegemoet zien. Er wordt werk gemaakt van de toekomst!

Fietsen en wandelen rondom de Friese Meren

In de regio Zuidwest-Friesland, waar de gemeenten Fryslan-Sudwest en De Fryske Marren deel van uitmaken, bevindt zich een prachtige natuur die zich goed leent voor een fietstocht rond de Friese Meren. Om dit fietsen te promoten, hebben de gemeenten speciaal een website gerealiseerd: waar mensen terecht kunnen voor verblijf, fietsen, varen, wandelen en informatie over de omgeving. Zo wordt toerisme gestimuleerd!

Sporten in Sudwest-Fryslan

Sport is een belangrijk onderdeel van de maatschappij en zorgt voor een gezond bewonersbestel. Om dit te handhaven, richt de gemeente Sudwest-Fryslan zich op sport middels tal van activiteiten, wedstrijden en ‘clinics’, geschikt voor jong en oud. Zo blijft de gemeente Sudwest-Fryslan vitaal en goed leefbaar.

Wetterskip Fryslan

Water vormt al millennia lang een belangrijk onderdeel van Friesland en omgeving. Om het water in goede banen te leiden, is ‘Wetterskip Fryslan’ opgericht, dat ook actief is binnen de regio Zuidwest-Friesland. Dit samenwerkingsverband richt zich op droge voeten en sterke dijken, zodat de omgeving leefbaar blijft, ook in de toekomst.

Regiomarketing voor Zuidwest-Friesland

Zuidwest Friesland is een prachtige regio. Om dit ook naar de rest van Nederland, Europa en de wereld uit te stralen, wordt er intensief aan regiomarketing gedaan. Deze regiomarketing is toonaangevend, inspirerend, een verbindende factor tussen ondernemers, gemeentes en provincie en wordt bedreven vanuit eigen identiteit en authenticiteit. Zo blijft de regio eigentijds, maar leert ook de wijde omgeving haar kennen.

Leergeld Sneek e.o.

Helaas beschikt niet ieder kind over dezelfde mogelijkheden omtrent onderwijs, sport en activiteiten wegens een geldtekort bij ouders. Om dit probleem op te lossen, werkt de gemeente Sudwest-Fryslan aan ‘Leergeld Sneek e.o.’, waar ouders met een geldtekort terecht kunnen voor de financiering van hun kinderen. Alle kinderen mogen namelijk meedoen. Nu meedoen is straks meetellen.

Woonwinkel Thus

Gemeenten hebben vaak te maken met een in- en uitstroom van nieuwe bewoners. Om dit proces gemakkelijker te coördineren, heeft de gemeente Sudwest-Fryslan ‘Woonwinkel Thus’ opgezet, waar mensen die geïnteresseerd zijn in het kopen van een kavel of het bouwen van een woning terecht kunnen voor informatie en advies. Wel zo handig!

SIAN

Om haar doelen te realiseren, dient de gemeente De Fryske Marren samen te werken met bewoners, instanties en bedrijven. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is de samenwerking met SIAN, dat zich richt op de verduurzaming van woningen. Deze instanties komt bij de bewoners thuis om een energieadvies op te stellen, dat door de gemeente kan worden gebruikt voor hun beleid omtrent energieneutraliteit en verduurzaming.

Samenwerkingsverband Fryslan-Nord

Leerlingen hebben vaak hulp nodig. Samenwerkingsverband Fryslan-Nord zet zich voor deze leerlingen in. Door een transparant beleid te ontwikkelen en ondersteuning te bieden waar nodig, worden problemen of uitval bij leerlingen voorkomen. Op de website van de organisatie vindt u uitgebreide informatie over de samenwerking tussen de scholen.

SAM Waadhoeke

In veel regio’s wordt er intergemeentelijk samengewerkt, maar in uitzonderlijke gevallen wordt er ook tussen de partijen binnen een gemeente samengewerkt. Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is SAM Waadhoeke, waarin de politieke partijen D66, PvdA, Groen Links en Werkgroep het Bildt een nieuwe lokale partij hebben opgericht. Zo is de gemeente een voorloper op politieke vernieuwingen en hervormingen.

DDFK-gemeenten

De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland, afgekort als de DDFK-gemeenten, werken op ambtelijk niveau samen. Zo wordt er hard gewerkt aan het maken van een eenduidig beleid met dezelfde kosten, om de complete regio op eenzelfde manier te ontwikkelen en haar te laten floreren.

Samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Binnen de regio Noord-Friesland wordt er door diverse gemeenten samengewerkt, zo ook door de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Door een Radenwerkgroep in te stellen, die beide gemeenten adviseert, processen bewaakt en gezamenlijke raadsbijeenkomsten organiseert, is deze ambtelijke samenwerking tot stand gekomen. Samen staan ze sterker!

Vernieuwd Leeuwarden

In Leeuwarden, de grootste gemeente van Friesland en onderdeel uitmakende van de regio Noord-Friesland, wordt er continu gewerkt aan vernieuwing, restauratie en herstructurering. Kortom: er wordt intensief gewerkt aan de leefomgeving. Een duidelijk overzicht van de lopende projecten binnen de gemeentegrenzen kan gevonden worden op deze website.

Wetterskip Fryslan

Van oudsher speelt water een prominente rol binnen de provinciegrenzen van Friesland. Om het water, dat in overmaat aanwezig is, in goede banen te leiden, is Wetterskip Fryslan opgezet. Door samen te werken met de gemeenten binnen de provinciegrenzen, waaronder de gemeenten in Noord-Friesland, om zo de voeten door en de dijken sterk te houden. Zo zorgen ze voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaken ze de waterkwaliteit en zuiveren ze het afvalwater.

Toekomstbestendige Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een belangrijke verkeersader voor de regio Noord-Friesland. Echter, de afgelopen jaren is deze dijk verouderd. Om de Afsluitdijk ook in de toekomst bruikbaar te houden, werken de gemeenten interprovinciaal samen om tot een versterking van de Afsluitdijk te komen, waarin gewerkt wordt aan een dijkversterking, een Afsluitdijk Wadden Center en Blue Energy. Zo worden moderne oplossingen gevonden!

Vitale Waddenzee

De Waddenzee maakt een belangrijk onderdeel uit van de regio Noord-Friesland. Zij is haar economische levensader en een belangrijk onderdeel van haar leefomgeving. Om de Waddenzee vitaal te houden, werken de verschillende gemeenten rondom de Waddenzee samen aan een Gebiedsagenda Wadden 2050. Zo blijft de zee met trots een onderdeel van de UNESCO-lijst.

Waddeneilanden in samenwerking

Vier van de vijf Waddeneilanden maakt deel uit van de regio Noord-Friesland, te weten: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. Zij werken middels het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden, tezamen met Texel, aan een betere leefomgeving op de Waddeneilanden, zowel voor de mensen als de flora en fauna op de eilanden.